Vedtægter for

Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og

Neurofysiologer (YNNN)

Revideret GF 20.01.2019

 

Kapitel 1: Navn, struktur og formål

 • 1 Navn og hjemsted
 • 2 Struktur
 • 3 Formål

Kapitel 2: Medlemskab og kontingent

 • 4 Medlemskab
 • 5 Kontingent

Kapitel 3: Generalforsamlingen

 • 6 Generalforsamlingen – dagsorden og beslutningsregler
 • 7 Ekstraordinær generalforsamling

Kapitel 4: Bestyrelsen

 • 8 Valg af bestyrelse
 • 9 Bestyrelsens sammensætning og funktioner

Kapitel 5: Specialeselskaber, udvalg og arbejdsgrupper

 • 10 Arbejdsgrupper
 • 11 Repræsentanter til specialeselskaber

Kapitel 6: Økonomi, regnskab og revision

 • 12 Økonomi
 • 13 Regnskab og revision

Kapitel 7: Foreningens opløsning

 • 14 Procedure for opløsning af foreningen

Kapitel 8: Vedtægtsforhold

 • 15 Procedure for vedtægtsændringer
 • 16 Ikrafttræden

 

 

Kapitel 1: Navn, struktur og formål

 • 1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer, forkortet betegnet YNNN.

1.2. Foreningen har hjemsted hos YNNN bestyrelsens sekretær.

 

 • 2 Struktur

2.1. YNNN er en landsdækkende forening målrettet mod yngre neurologer, neurokirurger og neurofysiologer.

2.2. YNNN er en fraktion under Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) og Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi (DSKN).

2.3. YNNNs øverste myndighed er generalforsamlingen.

2.4. Foreningen YNNN ledes dagligt af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan vælge at nedsætte underliggende arbejdsgrupper.

 

 • 3 Formål

3.1. Foreningens formål er at være et forum for faglige og fagpolitiske aktiviteter for læger under videreuddannelse samt at varetage medlemmernes faglige og fagpolitiske interesser.

3.2. Formålet ønskes opnået gennem:

 • At stå for neurologisk, neurokirurgisk og neurofysiologisk informationsvirksomhed.
 • At arrangere speciale specifikke møder med faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske emner.
 • At være repræsenteret i de relevante specialeselskaber og holde disse informeret om YNNNs synspunkter.
 • At være fortalere for kvaliteten af speciallægeuddannelsen indenfor de neurologiske, neurokirurgiske og neurofysiologiske fagområder.

 

 

Kapitel 2: Medlemskab og kontingent

 • 4 Medlemskab

4.1. Enhver læge eller medicinstuderende med interesse for YNNNs formål jf. §3, kan mod betaling af det ved generalforsamlingen fastsatte kontingent blive medlem af YNNN. Medlemskab af andre faggrupper skal godkendes af bestyrelsen.

4.2. Medlemskab kræver samtidigt medlemskab af Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) eller Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi (DSKN). Medicinstuderende kan dog efter ansøgning blive associeret medlem af YNNN uden samtidig at være medlem af et specialeselskab. De associerede medlemmer kan ikke stille op til valg i YNNN.

4.3. Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt gennem sekretæren.

4.4. Medlemskab af YNNN giver ret til deltagelse i foreningens arrangementer, stemmeret ved generalforsamlingen og mulighed for at stille op til foreningens valg.

 

 • 5 Kontingent

5.1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt.

 

 

Kapitel 3: Generalforsamlingen

 • 6 Generalforsamlingen – dagsorden og beslutningsregler

6.1 Generalforsamlingen er YNNNs højeste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.

6.3 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Mindst 4 uger forudgående den ordinære generalforsamling skal et skriftlig varsel udsendes via organisationens kommunikationsorganer. Den endelige indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest en uge inden ordinær generalforsamling.

 • Varslingen af den ordinære generalforsamling skal indeholde en foreløbig dagsorden, opfordring til skriftligt kandidatur til de poster der måtte være på valg samt opfordring til indsendelse af punkter til dagsordenen og eventuelle forslag til vedtægtsændringer.
 • Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde mødets dagsorden og organisationens regnskab, om muligt med eventuelle kommentarer fra de kritiske revisorer.
 • Indkomne forslag til dagsordenen og vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og skal sendes ud til medlemmerne med den endelige indkaldelse.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt og korrekt indkaldt.

6.4 Alle organisationens medlemmer, som har betalt kontingent, er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.5 Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Afstemning sker skriftligt, såfremt blot en stemmeberettiget person kræver det. Valg til poster undtagen valg af dirigent og referent skal ske skriftligt.

6.6 Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende faste punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.
 4. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 kritiske revisorer
 9. Opstilling/diskussion af YNNNs kandidater ved valg til de neurologiske specialers bestyrelser og udvalg
 10. Behandling af indkomne forslag fra YNNNs medlemmer og bestyrelse
 11. Eventuelt.

 

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis det besluttes af bestyrelsen eller det begæres af mindst 10% af medlemmerne skriftligt. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af begæringen herom.

7.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 14 dages varsel og skal indeholde en endelig dagsorden.

 

 

Kapitel 4: Bestyrelsen

 • 8 Valg af bestyrelse

8.1. Bestyrelsen består af 9 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Alle bestyrelsesposterne er på valg hver gang ordinær generalforsamling afholdes.

8.2 Kandidatur til de enkelte bestyrelsesposter skal indleveres skriftligt til bestyrelsen seneste 1 time inden generalforsamlingen med angivelse af opstilling som henholdsvis neurologisk/neurokirurgisk kandidat og uddannelsesregion. Såfremt en eller flere bestyrelsesposter ikke besættes ved første valgrunde, vil mundtlig opstilling herefter kunne ske på selve generalforsamlingen.

8.3. Der afholdes en samlet afstemning med afgivelse af stemme på optil ni kandidater.

8.4. Efter afstemning fordeles pladserne efter stemmetal med følgende fordelingsnøgle.  De to af de 11 valgte kandidater, der opnår lavest stemmetal, tildeles suppleantposter, mens de øvrige 9 bliver fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer.

Neurokirurgi: 1 plads.

Neurologi Øst: 5 pladser.

Neurologi Nord: 3 pladser.

Neurologi Syd: 2 pladser.

Såfremt der ikke er opstillet kandidater indenfor et bestemt speciale eller region vil pladserne fordeles blandt de øvrige opstillere i rækkefølge efter stemmetal.

 

 

 • 9 Bestyrelsens sammensætning og funktioner

9.1 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Ved uenighed om fordelingen af ansvarsposterne har det bestyrelsesmedlem med stemmeflertal fortrinsret.

9.2 I tilfælde af vakance (inkl. orlov) supplerer bestyrelsen sig indtil næste ordinære generalforsamling med de valgte suppleanter.

9.3 Bestyrelsen er ansvarlig for organisationens daglige ledelse og koordinering af foreningens arbejde.

9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder formanden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal under hensyntagen til foreningens formål og medlemmernes hidtidige tilkendegivelser. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.5 Ethvert medlem af foreningen har møderet til bestyrelsesmøderne fraset det konstituerende bestyrelsesmøde, men har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder.

9.6 Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

Kapitel 5: Specialeselskaber, udvalg og arbejdsgrupper

 • 10 Repræsentanter til specialeselskaber

10.1 På generalforsamlingen diskuteres opstilling af YNNN kandidater med henblik på valg til de neurologiske, neurofysiologiske og neurokirurgiske specialeselskabers bestyrelser.

10.2 Yngre neurologer/neurofysiologer/neurokirurger i specialeselskabernes bestyrelser er bisiddere i YNNN’s bestyrelse. De har møderet ved alle bestyrelsesmøder i YNNN, fraset det konstituerende bestyrelsesmøde. I videst mulige omfang bør yngre neurologer/neurofysiologer/neurokirurger i specialeselskabernes bestyrelser tilstræbe at møde ved YNNN’s bestyrelsesmøder, specielt når YNNN’s bestyrelse ytrer ønske om dette.

 

 • 11 Repræsentanter til specialeselskabernes udvalg

11.1 På YNNN’s ordinære generalforsamling vælges en række repræsentanter til udvalg under specialeselskaberne, retningslinjerne for disse valg, detaljer omkring hvor længe man er valgt for mv., er beskrevet i de retningslinjer, som findes på YNNN’s hjemmeside. Disse retningslinjer skal være godkendte af YNNN’s bestyrelse.

11.2 Oplysninger om, hvem der er valgt til de enkelte poster skal ligeledes være tilgængeligt på YNNN’s hjemmeside.

 

 • 12 Arbejdsgrupper

12.1 Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af specielle opgaver. Ethvert medlem af foreningen har adgang til interne YNNN arbejdsgruppers møder og materiale.

 

 

Kapitel 6: Økonomi, regnskab og revision

 • 12 Økonomi

12.1 Bestyrelsen har ansvar for at forvaltningen af YNNN´s økonomiske aktiver og passiver samt likvider sker i overensstemmelse med det ved generalforsamlingen fremlagte budget.

 

 • 13 Regnskab og revision

13.1 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. oktober til 30. september.

13.2 Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte kritiske revisorer og fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

 

 

Kapitel 7: Foreningens opløsning

 • 14 Procedure for opløsning af foreningen

14.1 Beslutning om foreningens ophør skal vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Mindst 2/3 af de fremmødte skal ved hver af disse generalforsamlinger stemme for ophøret.

14.2 Eventuel formue overdrages til DNS, DNKS og DSKN med fordeling i forhold til disses indbyrdes medlemstal.

 

 

Kapitel 8: Vedtægtsforhold

 • 15 Procedure for vedtægtsændringer

15.1 Vedtægtsændringer kræver beslutning på en generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende medlemmer.

15.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamling og kun således bekendtgjorte forslag kan vedtages.

 

 • 16 Ikrafttræden

16.1 Denne revision af vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling 20.01.2019 og træder omgående i kraft.