Kære medlem

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN).

 

Generalforsamlingen afholdes d. 15. januar 2023 i ToRVEhallerne i Vejle.

 

Foreløbig dagsorden

 

 • 1. Valg af dirigent og referent.
 • 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
 • 3. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.
 • 4. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
 • 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 • 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 • 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • 8. Valg af 2 kritiske revisorer.
 • 9. Opstilling/diskussion af YNNN’s kandidater ved valg til de neurologiske specialers bestyrelser og udvalg.
 • 10. Behandling af indkomne forslag fra YNNN´s medlemmer og bestyrelse.
 • 11. Eventuelt.

 

Regnskab og budget, endelig dagsorden samt oversigt over bestyrelsesposter, poster i specialeselskabernes arbejdsgrupper mm. vil blive sendt ud 1 uge inden generalforsamlingen. Punkter til dagsordenen eller forslag til vedtægtsændringer skal sendes til yngreneurologer@gmail.com senest d. 1. januar 2023.

Kandidatur til YNNN bestyrelsesposter skal indleveres skriftligt til bestyrelsen eller pr. mail (yngreneurologer@gmail.com) senest 1 time inden generalforsamlingen med angivelse af opstilling som henholdsvis neurologisk/neurokirurgisk kandidat og uddannelsesregion.

Kandidatur til øvrige poster kan ske på forhånd skriftligt, pr. mail eller under generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, YNNN