Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer.

 

Kære medlem

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN).

Generalforsamlingen afholdes den 14. januar 2024 kl. 9:30 i ToRVEhallerne i Vejle.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
 3. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.
 4. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 7. Valg af medlemmer til YNNNs bestyrelse.
 8. Valg af 2 kritiske revisorer.
 9. Opstilling/diskussion af YNNN’s kandidater ved valg til de neurologiske specialers bestyrelser og udvalg.
 10. Behandling af indkomne forslag fra YNNN´s medlemmer og bestyrelse.
 11. Eventuelt.

Regnskab og budget, endelig dagsorden samt oversigt over bestyrelsesposter, poster i specialeselskabernes arbejdsgrupper mm. vil blive sendt ud 1 uge inden generalforsamlingen. Punkter til dagsordenen eller forslag til vedtægtsændringer skal sendes til yngreneurologer@gmail.com senest d. 1. januar 2024.

Kandidatur til YNNN bestyrelsesposter skal indleveres skriftligt til bestyrelsen eller pr. mail (yngreneurologer@gmail.com) senest 1 time inden generalforsamlingen med angivelse af opstilling som henholdsvis neurologisk/neurokirurgisk kandidat og uddannelsesregion.

Kandidatur til øvrige poster kan ske på forhånd skriftligt, pr. mail eller under generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, YNNN